Obchodní podmínky Roger

1. Úvodní ustanovení

 1. Roger: Rozumné generování rozvrhů (dále jen Roger) je aplikace poskytovaná společností IS4U, s.r.o., se sídlem Brno, U Vodárny 2a, PSČ 616 00, IČ: 292 05 336, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65487 (dále jen „poskytovatel aplikace“, „poskytovatel“ nebo „IS4U“). Roger je aplikace umožňující vysokým školám efektivně a automatizovaně připravit rozvrh pro periodickou výuku svých studentů na základě dodaných vstupních dat (podkladové informace rozvrhových pracovníků pro tvorbu rozvrhů).
 2. Softwarová aplikace Roger je chráněna jako autorské dílo podle právního řádu České republiky včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána. Autorské právo náleží společnosti IS4U, s.r.o.

2. Způsob dodání a použití aplikace

 1. Aplikace je dostupná pro prostředí s operačním systémem Microsoft Windows 7 SP 1 a novější na počítači v konfiguraci ekvivalentní dvojnásobku minimálních požadavků použitého operačního systému na svůj provoz.
 2. Vlastní aplikace je zdarma dostupná ke stažení na webových stránkách poskytovatele – www.time-tables.com.
 3. V rámci volně dostupné verze aplikace jsou k dispozici všechny funkce programu, avšak počet lekcí (jednotlivých rozvrhovaných časových událostí) je shora omezen na 180 lekcí v jednom projektu. Tento limit může být překročen za použití placené verze (placené služby viz dále).
 4. Sběr vstupních dat, sestavení rozvrhu a jeho následný export je bezplatné a je umožněn na základě instalace aplikace na hostitelském počítači koncového uživatele. Velikost sestavovaného rozvrhu je omezena jen kapacitními možnostmi použitého počítače a operačního systému, počet zobrazených a exportovaných lekcí je však v bezplatné verzi omezen dle předchozího bodu, v placených službách pak velikostí zakoupené licence.
 5. Uživatelem aplikace je vždy fyzická nebo právnická osoba, která aplikace nainstaluje a nadále využívá na svém počítači. Uživatel sám odpovídá za instalaci produktu, zajištění vstupu dat do systému některým z definovaných způsobů (ručně, importem ze souboru, importem z Univerzitního informačního systému), generování a úpravu rozvrhu i za výstup dat (export do souboru, export do UIS). Je v plné odpovědnosti uživatele využívat sdílení dat prostřednictvím cloud projektů a umožnit sdílení těchto projektů dalším uživatelům pomocí vestavěné správy uživatelů.
 6. Bezplatným stažením aplikace, její instalací ani využíváním nevzniká uživateli žádné právo na školení, konzultace nebo úpravy aplikace; veškeré služby tohoto typu však mohou být poskytnuty na základě vůle poskytovatele po předchozí dohodě zdarma či za dohodnutou úplatu.

3. Odpovědnost, práva a povinnosti

 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud uživatel nebude moci dílo užít z technických důvodů na jeho straně, např. nedostatečná hardwarová či softwarová konfigurace počítačových systémů uživatele. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou při ztrátě dat uživatele uložených v systému způsobenou zásahem uživatele či některé osoby užívající software na základě jeho pokynu ani za zpřístupnění dat třetí osobě způsobené na straně uživatele. Rovněž tak poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat způsobenou neodborným či chybějícím zálohováním dat uživatele.
 2. Poskytovatel garantuje uživateli, že v bezplatné verzi budou údaje uložené do cloud projektu uchovány minimálně 30 dní od posledního přístupu ke cloud projektu. Poskytovatel garantuje jednomu uživateli v podobě fyzické či právnické osoby (bez ohledu na počet cloud účtů) uchování nejvýše 10 MB dat bezplatně, veškeré větší množství projektů a dat může být zpoplatněno nebo odstraněno dle vůle poskytovatele. O zrušení cloud účtu či zrušení dat bude poskytovatel informovat uživatele prostřednictvím emailu nejméně 10 pracovních dní předem.
 3. Poskytovatel má právo ukončit poskytování cloud služeb uživateli, který omezuje či ohrožuje bezpečnost aplikace Roger a jeho funkčnost nebo se bude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, než kterou ve skutečnosti je, nebo se bude pokoušet o získání zdrojového kódu aplikace či se bude jinak snažit ohrozit autorská práva poskytovatele. O zrušení registrovaného účtu či zrušení dat z tohoto důvodu není poskytovatel povinen informovat uživatele předem.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu cloud služby technického charakteru, zavazuje se však vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění služby Roger.
 5. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za žádné chyby, vady či nedodělky v bezplatné verzi aplikace, která je využívána uživatelem.

4. Placené služby

 1. V případě zájmu o využití plného potenciálu aplikace (zejména většího počtu lekcí či uživatelů) má uživatel možnost objednat si placenou verzi aplikace Roger na obchodním oddělení společnosti IS4U a provést platbu za tuto aplikaci v souladu s Ceníkem uvedeným v části 5 těchto obchodních podmínek a v souladu s obchodními podmínkami zprostředkovatele plateb, příp. provést tuto platbu dohodnutým způsobem s obchodním oddělením společnosti IS4U.
 2. Zasláním objednávky společnosti IS4U dochází k závazné objednávce placených služeb. Poskytovatel poskytne uživateli v okamžiku připsání platby na svůj účet licenční klíč, který umožní převést bezplatnou aplikaci na aplikaci placenou. Tento licenční klíč je určen výhradně jedné fyzické nebo právnické osobě, která je s tímto klíčem spojena údaji v databázi poskytovatele a doložena objednávkou. Poskytovatel může poskytnout tento licenční klíč dle svého uvážení také před připsáním vlastní platby, tato skutečnost však nezakládá žádnou domněnku o stavu připsání platby a nezbavuje uživatele povinnosti zaplatit za aplikaci.
 3. Daňový doklad bude vystaven a elektronicky zaslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce do 10 pracovních dnů. Poskytovatel je plátcem DPH v České republice. Uživatel odpovídá za správné identifikační a daňové údaje uvedené v objednávce, poskytovatel nenese odpovědnost za chybný výpočet DPH v případě uvedení nesprávných údajů.
 4. Převzetí licenčního klíče je považováno ze strany uživatele za odběr zboží nezávisle na tom, zda byl licenční klíč použit v některé aplikaci pro svou registraci. Zákazník může zrušit objednávku, avšak nejpozději do okamžiku, než dojde k převzetí licenčního klíče z jeho strany. Převzetí klíče je realizováno převzetím poštovní obálky s licenčním certifikátem obsahujícím licenční klíč nebo první registrací licenčního klíče doručeného elektronickým způsobem v aplikaci.
 5. Získaná licence (fyzicky reprezentovaná ve formě licenčního klíče) je nepřevoditelná a dále neprodejná. Aktualizace, rozšíření a další změny licence lze provádět pouze na předchozího vlastníka licence.
 6. Pro účely identifikace uživatele v systému podpory poskytovatele postačí forma licenčního klíče zobrazená v informačním okně O aplikaci po vložení licenčního klíče (licenční klíč bez poslední skupiny znaků za poslední pomlčkou). Tímto způsobem může oprávněný vlastník licence oddělit licenční klíč nezbytný pro instalaci (plná forma) od licenčního klíče potřebného pro identifikaci uživatele pro poskytování služby podpory (zkrácená forma).
 7. Uživatelům placené verze poskytuje poskytovatel podporu v rámci jejich konzultačních potřeb dle svých kapacit a možností prostřednictvím k tomu určené části aplikace Roger (symbol záchranného kruhu), přičemž délka odezvy a poskytnutí konzultace je v tomto případě nevymahatelné a záleží na vůli poskytovatele.
 8. Veškerá školení a další rozšiřování aplikace jsou poskytována uživatelům placených verzí na základě rozhodnutí poskytovatele, avšak uživatelé placených verzí mají přednost v pořadí řešení problémů, školení a dalšího vývoje před uživateli bezplatných verzí. Tato školení a rozšiřování mohou být na základě rozhodnutí poskytovatele také zpoplatněna.

5. Ceník

 1. Cena aplikace je kalkulována s ohledem na počet uživatelů aplikace a počet lekcí, které mohou být maximálně zpracovávány v jednom projektu jedním uživatelem.
  Podrobnosti naleznete v ceníku.
 2. Jako počet uživatelů aplikace je definován počet instalací aplikace na individuální počítač s konkrétní instalací operačního systému, které byly aktivní alespoň jedenkrát za libovolných po sobě jdoucích 30 dnů.
 3. Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednu licenci aplikace s maximálním množstvím uživatelů a lekcí určených v příslušných osách tabulky ceníku.
 4. V rámci zakoupené licence aplikace získává uživatel oprávnění reklamovat prokazatelné vady a nedodělky v aplikaci ve srovnání s jeho nápovědou, dokumentací či reklamními informacemi po dobu stanovenou v příslušném zákoně (pro fyzické osoby je nákup realizován ve smyslu Občanského zákoníku, pro právnické osoby pak ve smyslu Obchodního zákoníku).
 5. Uživatel má právo zakoupit současně s licencí službu „Servisní podpora produktu Roger“ v ceníkové ceně 20 % její pořizovací ceny bez DPH, v rámci této služby získává tento uživatel právo na automatickou aktualizaci aplikace na nejnovější verzi po dobu 1 kalendářního roku od data vystavení licence. Probíhající služba „Servisní podpora produktu Roger“ je automaticky prodlužována o 1 kalendářní rok vždy k výročí vystavení licence za původní pořizovací cenu této služby v době prvního nákupu na základě vystavení faktury poskytovatele. Automatické prodloužení této služby může uživatel ukončit na základě dopisu zaslaného poskytovateli na adresu sales@time-tables.com nejpozději 30 dní před koncem aktuálně běžící služby „Servisní podpora produktu Roger“. Ukončené prodloužení servisní služby po konci její platnosti je možné znovu obnovit pouze novým zakoupením licence.

6. Reklamace

 1. Reklamace na nefunkčnost aplikace, výpadky cloud služby a reklamace provedených plateb a daňových dokladů je třeba uplatnit bezodkladně po jejich zjištění, a to oznámením poskytovateli na email: support@time-tables.com, v případě reklamace plateb a daňových dokladů je tato lhůta omezena 30 dní od provedení platby či doručení dokladu.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré údaje zadané do aplikace nezpřístupní třetí osobě a zamezí úniku těchto údajů z úložiště cloud projektů.
 2. Poskytovatel se dále zavazuje, že s předanými osobními údaji bude nakládat pouze ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 4. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemnou formou odvolání souhlasu doručeného na adresu sídla společnosti IS4U, s.r.o.
 5. Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním informací o službách a produktech IS4U, s.r.o. a informací o jeho dalších obchodních nabídkách; tento souhlas může odvolat písemnou formou odvolání souhlasu doručeného na adresu sídla společnosti IS4U, s.r.o.

8. Závěrečné ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy související s užíváním aplikace Roger jsou uzavřeny dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí tímto zákoníkem.
 2. Pokud smluvní vztahy související s užitím aplikace Roger obsahují mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tyto vztahy řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Smluvní strany (uživatel a poskytovatel) sjednávají na řešení vzájemných sporů obecný soud věcně a místně příslušný České republice.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 do odvolání. Poskytovatel si vyhrazuje tyto obchodní podmínky kdykoliv v budoucnu změnit či upravit. Jakékoliv neplatné či částečně neplatné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost zbývajících částí podmínek.