Obchodné podmienky Roger

1. Úvodné ustanovenia

 1. Roger: Rozumné generovanie rozvrhov (ďalej len Roger) je aplikácia poskytovaná spoločnosťou IS4U, s.r.o., so sídlom Brno, U Vodárny 2a, PSČ 616 00, IČ: 292 05 336, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 65487 (ďalej len „poskytovateľ aplikácie“, „poskytovateľ“ alebo „IS4U“). Roger je aplikácia umožňujúca vysokým školám efektívne a automatizovane pripraviť rozvrh pre periodickú výučbu svojich študentov na základe dodaných vstupných dát (podkladové informácie rozvrhových pracovníkov pre tvorbu rozvrhov).
 2. Softwarová aplikácia Roger je chránená ako autorské dielo podľa právneho poriadku Českej republiky vrátane medzinárodných dohôd, ktorými je Česká republika viazaná. Autorské právo patrí spoločnosti IS4U, s.r.o.

2. Spôsob dodania a použitie aplikácie

 1. Aplikácia je dostupná pre prostredie s operačným systémom Microsoft Windows 7 SP 1 a novšie na počítači v konfigurácii ekvivalentnej dvojnásobku minimálnych požiadaviek použitého operačného systému na svoju prevádzku.
 2. Vlastná aplikácia je zadarmo dostupná na stiahnutie na webových stránkach poskytovateľa – www.time-tables.com.
 3. V rámci voľne dostupnej verzie aplikácie sú k dispozícii všetky funkcie programu, avšak počet lekcií (jednotlivých rozvrhovaných časových udalostí) je zhora obmedzený na 180 lekcií v jednom projekte. Tento limit môže byť prekročený za použitia platenej verzie (platené služby viď ďalej).
 4. Zber vstupných dát, zostavenie rozvrhu a jeho následný export sú bezplatné a sú umožnené na základe inštalácie aplikácie na hostiteľskom počítači koncového užívateľa. Veľkosť zostavovaného rozvrhu je obmedzená len kapacitnými možnosťami použitého počítača a operačného systému, počet zobrazených a exportovaných lekcií je však v bezplatnej verzii obmedzený podľa predchádzajúceho bodu, v platených službách potom veľkosťou zakúpenej licencie.
 5. Užívateľom aplikácie je vždy fyzická alebo právnická osoba, ktorá aplikácie nainštaluje a naďalej využíva vo svojom počítači. Užívateľ sám zodpovedá za inštaláciu produktu, zabezpečenie vstupu dát do systému niektorým z definovaných spôsobov (ručne, importom zo súboru, importom z Univerzitného informačného systému), generovanie a úpravu rozvrhu aj za výstup dát (export do súboru, export do UIS). Je v plnej zodpovednosti užívateľa využívať zdieľanie dát prostredníctvom cloud projektov a umožniť zdieľanie týchto projektov ďalším užívateľom pomocou vstavanej správy užívateľov.
 6. Bezplatným stiahnutím aplikácie, jej inštaláciou ani využívaním nevzniká užívateľovi žiadne právo na školenia, konzultácie alebo úpravy aplikácie, všetky služby tohto typu však môžu byť poskytnuté na základe vôle poskytovateľa po predchádzajúcej dohode zdarma alebo za dohodnutú platbu.

3. Zodpovednosť, práva a povinnosti

 1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ užívateľ nebude môcť dielo užiť z technických dôvodov na jeho strane, napr. nedostatočná hardvérová alebo softvérová konfigurácia počítačových systémov užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú pri strate dát užívateľa uložených v systéme spôsobenú zásahom užívateľa alebo niektorej osoby užívajúcej softvér na základe jeho pokynu ani za sprístupnenie dát tretej osobe spôsobené na strane užívateľa. Rovnako tak poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu dát spôsobenú neodborným či chýbajúcim zálohovaním dát užívateľa.
 2. Poskytovateľ garantuje užívateľovi, že v bezplatnej verzii budú údaje uložené do cloud projektu uchované najmenej 30 dní od posledného prístupu ku cloud projektu. Poskytovateľ garantuje jednému užívateľovi v podobe fyzickej alebo právnickej osoby (bez ohľadu na počet cloud účtov) uchovanie najviac 10 MB dát bezplatne, všetky väčšie množstvá projektov a dát môžu byť spoplatnené alebo odstránené podľa vôle poskytovateľa. O zrušení cloud účtu či zrušení dát bude poskytovateľ informovať užívateľa prostredníctvom emailu najmenej 10 pracovných dní vopred.
 3. Poskytovatel má právo ukončit poskytování cloud služeb uživateli, který omezuje či ohrožuje bezpečnost aplikace Roger a jeho funkčnost nebo se bude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, než kterou ve skutečnosti je, nebo se bude pokoušet o získání zdrojového kódu aplikace či se bude jinak snažit ohrozit autorská práva poskytovatele. O zrušení registrovaného účtu či zrušení dat z tohoto důvodu není poskytovatel povinen informovat uživatele předem.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neúmyselné výpadky prevádzky cloud služby technického charakteru, zaväzuje sa však vyvinúť maximálne úsilie, aby v čo najkratšom možnom termíne zaistil znovu sprevádzkovanie služby Roger.
 5. Poskytovateľ tiež nenesie zodpovednosť za žiadne chyby, poruchy alebo nedorobky v bezplatnej verzii aplikácie, ktorá je využívaná užívateľom.

4. Platené služby

 1. V prípade záujmu o využitie plného potenciálu aplikácie (najmä väčšieho počtu lekcií alebo užívateľov) má užívateľ možnosť objednať si platenú verziu aplikácie Roger na obchodnom oddelení spoločnosti IS4U a vykonať platbu za túto aplikáciu v súlade s Cenníkom uvedeným v časti 5 týchto obchodných podmienok a v súlade s obchodnými podmienkami sprostredkovateľa platieb, príp. vykonať túto platbu dohodnutým spôsobom s obchodným oddelením spoločnosti IS4U.
 2. Zaslaním objednávky spoločnosti IS4U dochádza k záväznej objednávke platených služieb. Poskytovateľ poskytne užívateľovi v okamihu pripísania platby na svoj účet licenčný kľúč, ktorý umožní previesť bezplatnú aplikáciu na aplikáciu platenú. Tento licenčný kľúč je určený výhradne jednej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je s týmto kľúčom spojená údajmi v databáze poskytovateľa a doložená objednávkou. Poskytovateľ môže poskytnúť tento licenčný kľúč podľa svojho uváženia aj pred pripísaním vlastnej platby, táto skutočnosť však nezakladá žiadnu domnienku o stave pripísaní platby a nezbavuje užívateľa povinnosti zaplatiť za aplikáciu.
 3. Daňový doklad bude vystavený a elektronicky zaslaný na emailovú adresu uvedenú v objednávke do 10 pracovných dní. Poskytovateľ je platiteľom DPH v Českej republike. Užívateľ zodpovedá za správne identifikačné a daňové údaje uvedené v objednávke, poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chybný výpočet DPH v prípade uvedenia nesprávnych údajov.
 4. Prevzatie licenčného kľúča je považované zo strany užívateľa za odber tovaru nezávisle na tom, či bol licenčný kľúč použitý v niektorej aplikácii pre svoju registráciu. Zákazník môže zrušiť objednávku, avšak najneskôr do okamihu, než dôjde k prevzatiu licenčného kľúča z jeho strany. Prevzatie kľúča je realizované prevzatím poštovej obálky s licenčným certifikátom obsahujúcim licenčný kľúč alebo prvou registráciou licenčného kľúča doručeného elektronickým spôsobom v aplikácii.
 5. Získaná licencia (fyzicky reprezentovaná vo forme licenčného kľúča) je neprenosná a ďalej nepredajná. Aktualizácia, rozšírenie a ďalšie zmeny licencie možno vykonávať iba na predchádzajúceho vlastníka licencie.
 6. Na účely identifikácie užívateľa v systéme podpory poskytovateľa postačí forma licenčného kľúča zobrazená v informačnom okne O aplikácii po vložení licenčného kľúča (licenčný kľúč bez poslednej skupiny znakov za posledný pomlčkou). Týmto spôsobom môže oprávnený vlastník licencie oddeliť licenčný kľúč potrebný pre inštaláciu (plná forma) od licenčného kľúča potrebného pre identifikáciu užívateľa pre poskytovanie služby podpory (skrátená forma).
 7. Používateľom platenej verzie poskytuje poskytovateľ podporu v rámci ich konzultačných potrieb podľa svojich kapacít a možností prostredníctvom na to určenej časti aplikácie Roger (symbol záchranného kruhu), pričom dĺžka odozvy a poskytnutie konzultácie je v tomto prípade nevymáhateľné a záleží na vôli poskytovateľa.
 8. Všetky školenia a ďalšie rozširovanie aplikácie sú poskytované používateľom platených verzií na základe rozhodnutia poskytovateľa, avšak používatelia platených verzií majú prednosť v poradí riešenia problémov, školenia a ďalšieho vývoja pred užívateľmi bezplatných verzií. Tieto školenia a rozširovanie môžu byť na základe rozhodnutia poskytovateľa tiež spoplatnené.

5. Cenník

 1. Cena aplikácie je kalkulovaná vzhľadom na počet užívateľov aplikácie a počet lekcií, ktoré môžu byť maximálne spracovávané v jednom projekte jedným užívateľom.
  Podrobnosti nájdete v ceníku.
 2. Ako počet užívateľov aplikácie je definovaný počet inštalácií aplikácie na individuálny počítač s konkrétnou inštaláciou operačného systému, ktoré boli aktívne aspoň jedenkrát za ľubovoľných po sebe idúcich 30 dní.
 3. Ceny sú uvedené bez DPH za jednu licenciu aplikácie s maximálnym množstvom užívateľov a lekcií určených v príslušných osiach tabuľky cenníka.
 4. V rámci zakúpenej licencie aplikácie získava užívateľ oprávnenie reklamovať preukázateľné poruchy a nedorobky v aplikácii v porovnaní s jeho nápoveďou, dokumentáciou či reklamnými informáciami po dobu určenú v príslušnom zákone (pre fyzické osoby je nákup realizovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, pre právnické osoby potom v zmysle Obchodného zákonníka).
 5. Užívateľ má právo zakúpiť súčasne s licenciou službu "Servisná podpora produktu Roger" v cenníkovej cene 20% jej obstarávacej ceny bez DPH, v rámci tejto služby získava tento užívateľ právo na automatickú aktualizáciu aplikácie na najnovšiu verziu po dobu 1 kalendárneho roka od dátumu vystavenia licencie. Prebiehajúca služba "Servisná podpora produktu Roger" je automaticky predlžovaná o 1 kalendárny rok vždy k výročiu vystavenia licencie za pôvodnú obstarávaciu cenu tejto služby v čase prvého nákupu na základe vystavenia faktúry poskytovateľa. Automatické predĺženie tejto služby môže užívateľ ukončiť na základe listu zaslaného poskytovateľovi na adresu sales@time-tables.com najneskôr 30 dní pred koncom aktuálne bežiacej služby "Servisná podpora produktu Roger". Ukončené predĺženie servisnej služby po skončení jej platnosti je možné znovu obnoviť iba novým zakúpením licencie.

6. Reklamácie

 1. Reklamácie na nefunkčnosť aplikácie, výpadky cloud služby a reklamácie vykonaných platieb a daňových dokladov je potrebné uplatniť bezodkladne po ich zistení, a to oznámením poskytovateľovi na email: support@time-tables.com, v prípade reklamácie platieb a daňových dokladov je táto lehota obmedzená 30 dní od platby alebo doručenia dokladu.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky údaje zadané do aplikácie neposkytne tretej osobe a zamedzí úniku týchto údajov z úložiska cloud projektov.
 2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že s odovzdanými osobnými údajmi bude nakladať iba v zmysle ustanovení zákona č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 3. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
 4. Užívateľ môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomnou formou odvolania súhlasu doručeného na adresu sídla spoločnosti IS4U, s.r.o.
 5. Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním informací o službách a produktech IS4U, s.r.o. a informací o jeho dalších obchodních nabídkách; tento souhlas může odvolat písemnou formou odvolání souhlasu doručeného na adresu sídla společnosti IS4U, s.r.o.

8. Závěrečné ustanovení

 1. Všetky zmluvné vzťahy súvisiace s užívaním aplikácie Roger sú uzavreté podľa ustanovenia § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").
 2. Pokiaľ zmluvné vzťahy súvisiace s použitím aplikácie Roger obsahujú medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že sa tieto vzťahy riadia právnym poriadkom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Zmluvné strany (užívateľ a poskytovateľ) dojednávajú na riešenie vzájomných sporov všeobecný súd vecne a miestne príslušný Českej republike.
 4. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2014 do odvolania. Poskytovateľ si vyhradzuje tieto obchodné podmienky kedykoľvek v budúcnosti zmeniť či upraviť. Akékoľvek neplatné alebo čiastočne neplatné ustanovenie týchto podmienok nemá vplyv na platnosť zvyšných častí podmienok.